§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem Konkursu („Konkurs”) jest firma: Wave-group Adrian Miniarski

 • Dane firmy będącej Organizatorem Konkursu: Wave-group Adrian Miniarski ul. Kościuszki 23/3 62-800 Kalisz Właścicielem profilu nauczsiegracpl (w mediach społecznościowych) jest Organizator.

 • Fundatorem nagród jest Organizator.

 • Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilach społecznościowych, należących do Organizatora.

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w postaci:

 • a) Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilach społecznościowych, należących do Organizatora.

 • b) Danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy/adres e-mail) – na potrzeby wysłania głównej nagrody.

 • Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w konkursie.

 • Dane wizerunkowe czyt. nadesłane nagrania video mogą zostać wykorzystane na profilach organizatora i podmiotów współpracujących w celu promocji wydarzenia jakim jest “Gitarowy Rekord Świata”

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 • Rozdanie nagród konkursowych jest organizowane na terenie całej Polski i ma charakter promocyjny i reklamowy działalności oraz produktów Organizatora.

 • Posiadanie profilu osobowego na portalu Instagram i/lub Facebook, zawierającego autentyczne dane osobowe jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału i otrzymania ewentualnej nagrody.

 • Użytkownik, biorąc udział zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych treści. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez Uczestnika nie swoich treści. Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw wyłącznie od uczestnika, który je naruszył.

 • Zamieszczenie komentarza pod postem dotyczącym konkursu, jest równoznaczne z deklaracją przystąpienia i akceptacją niniejszego regulaminu.

 • Rozdanie nagród konkursowych jest organizowane na terenie całej Polski i ma charakter promocyjny i reklamowy działalności oraz produktów Organizatora.

 • Spośród wszystkich osób biorących udział, zespół powołany przez Organizatora wybierze określoną liczbę osób (podaną w treści posta i/lub na grafice), które otrzymają nagrody przewidziane w konkursie.

 • Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

 • Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem w celu podania adresu do wysyłki nagrody. Nie przesłanie wiadomości w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

 • Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami, wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych w poście i/lub na grafice, informującą o wynikach na profilu Organizatora, jak i na stories.

 • W konkursie może wziąć udział osoba spełniająca kryteria określone w definicji Uczestnika, o którym mowa w §3 ust. 1 Regulaminu.

§ 3. Słownik pojęć

 • Uczestnik – to osoba mająca adres zamieszkania na terenie Polski, mająca ukończone 18 lat, która wzięła udział w konkursie Organizatora na profilu Nauczsiegracpl na INSTAGRAMIE i/lub FACEBOOKU. W przypadku osób poniżej 18 roku życia lub mających ukończone 18 lat i nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, udział w konkursie możliwy jest pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody na udział rodzica lub opiekuna prawnego. Zgody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą weryfikowane na etapie wydawania Nagród Zwycięzcom.

 • Organizator – Wave-group Adrian Miniarski ul. Kościuszki 23/3 62-800 Kalisz

§4. Zasady przetwarzania danych osobowych

§5. Reklamacje

 • Reklamacje związane z konkursem Organizatora, mogą być zgłaszane listownie na adres: D – Wave-group Adrian Miniarski ul. Kościuszki 23/3 62-800 Kalisz lub e-mail: biuro@nauczsiegrac.pl z dopiskiem/tytułem maila „Reklamacja – Konkurs (tutaj można dopisać temat konkursu podanego w poście i/lub na grafice na FACEBOOKU lub INSTAGRAMIE) w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników.

 • Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator odpowiada na złożoną reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.

§5. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

 • W ramach udziału niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestników konkursu treści o charakterze bezprawnym, które naruszają prawo lub dobre obyczaje. Wykonane zadanie nie powinno zawierać słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

 • Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §5 ust. 1-2.

 • Zgłoszenie nie może:

 • 3.1 być niezgodne z celem działań promocyjnych na profilu Nauczsiegrac.pl

 • 3.2 zawierać antyreklamy marki Naucz się grać lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Usługodawcy,

 • 3.3 naruszać dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich.

§7. Instagram i Facebook

 • Rozdanie konkursu przeprowadzonego na INSTAGRAMIE lub/i na FACEBOOKU nie jest w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez serwis Instagram lub/i Facebook.

 • Portal Instagram/Facebook jest zwolniony przez każdego Uczestnika z odpowiedzialności za prawidłowy przebieg. Wszelkie reklamacje i roszczenia związane z Rozdaniem nagród w konkursie, skierowane będą wyłącznie do Organizatora z uwzględnieniem §5 ust. 1 i 2.

§8. Postanowienia końcowe

 • Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.punkt.love

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 • Z udziału wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionej osoby.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

W naszym sklepie zbieramy dane osobowe które są potrzebne do utworzenia konta oraz realizacji zamówienia, te dane możesz edytować/usunąć lub poddać anonimizacji. Jeśli chcesz poznać jakie dane dokładnie są przetwarzane zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć